1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zásady týkající se shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů. Osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává odpovědný zpracovatel osobních údajů Mõnusad Elamused OÜ.

1.2. Subjektem údajů ve smyslu zásad ochrany osobních údajů je zákazník nebo jiná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává zpracovatel údajů.

1.3. Zákazníkem ve smyslu zásad ochrany osobních údajů je každý, kdo nakupuje zboží nebo služby z webových stránek zpracovatele údajů.

1.4. Zpracovatel dodržuje zásady zpracování údajů stanovené právními předpisy, mimo jiné zpracovává osobní údaje zákonně, spravedlivě a bezpečně. Zpracovatel údajů je schopen potvrdit, že osobní údaje byly zpracovány v souladu s ustanoveními právních předpisů.

2. Shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů

2.1. Osobní údaje, které zpracovatel údajů shromažďuje, zpracovává a uchovává, jsou shromažďovány elektronicky, zejména prostřednictvím webových stránek a e-mailu. 

2.2. Sdílením svých osobních údajů dává subjekt údajů zpracovateli právo shromažďovat, organizovat, používat a spravovat osobní údaje pro účely definované v zásadách ochrany osobních údajů, které subjekt údajů přímo či nepřímo sdílí se zpracovatelem při nákupu zboží popř. služby na webu.

2.3. Subjekt údajů odpovídá za to, že jím poskytnuté údaje jsou přesné, správné a úplné. Vědomé poskytnutí nepravdivých informací je považováno za porušení Zásad ochrany osobních údajů. Subjekt údajů je povinen neprodleně oznámit zpracovateli údajů změny poskytnutých údajů.

2.4. Zpracovatel údajů nenese odpovědnost za škodu subjektu údajů nebo třetím osobám způsobenou tím, že subjekt údajů poskytne nepravdivé údaje.

3. Zpracování osobních údajů zákazníků

3.1. Zpracovatel může zpracovávat následující osobní údaje subjektu údajů:

3.1.1. Křestní jméno a příjmení;

3.1.2. Telefonní číslo;

3.1.3. Emailová adresa;

3.1.4. Doručovací adresa;

3.1.6. číslo běžného účtu;

3.1.7. údaje o platební kartě;

3.2. Kromě výše uvedeného má zpracovatel údajů právo shromažďovat údaje o zákazníkovi, které jsou dostupné ve veřejných rejstřících.

3.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené za účasti subjektu údajů nebo pro přijetí opatření před uzavřením smlouvy v souladu s žádostí subjektu údajů;

c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce údajů;

f) zpracování osobních údajů je nezbytné v případě oprávněného zájmu správce údajů nebo třetí osoby, pokud nad tímto zájmem nepřevažují zájmy subjektu údajů nebo základní práva a svobody, pro které musí být osobní údaje chráněny , zejména je-li subjektem údajů dítě.

3.4. Zpracování osobních údajů podle účelu zpracování:

3.4.1. Účel zpracování – bezpečnost a zabezpečení
Maximální doba uchovávání osobních údajů - dle lhůt uvedených v zákoně

3.4.2. Účel zpracování - zpracování objednávky
Maximální doba uchovávání osobních údajů - dle lhůt uvedených v zákoně.

3.4.3. Účel zpracování – zajištění fungování služeb e-shopu
Maximální doba uchovávání osobních údajů – 1 rok.

3.4.4. Účel zpracování - správa zákazníků
Maximální doba uchovávání osobních údajů – 1 rok.

3.4.5. Účel zpracování – finanční činnost, účetnictví
Maximální doba uchovávání osobních údajů - dle lhůt uvedených v zákoně

3.4.6. Účel zpracování - marketing
Maximální doba uchovávání osobních údajů – 2 roky.

3.5. Zpracovatel údajů má právo sdílet osobní údaje zákazníků s třetími stranami, jako jsou pověření zpracovatelé údajů, účetní, přepravní a kurýrní společnosti, společnosti poskytující služby přenosu Zpracovatel údajů je odpovědným zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel předává osobní údaje nezbytné pro provádění plateb oprávněnému zpracovateli Maksekeskus AS.

3.6. Zpracovatel při zpracování a uchovávání osobních údajů subjektu údajů zavádí organizační a technická opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, úpravou, zpřístupněním a jiným nezákonným zpracováním.

3.7. Zpracovatel uchovává údaje subjektů údajů v závislosti na účelu zpracování, nejdéle však 2 roky.

4. Práva subjektu údajů

4.1. Subjekt údajů má právo získat přístup ke svým osobním údajům a právo do nich nahlížet.

4.2. Subjekt údajů má právo na informace o zpracování svých osobních údajů.

4.3. Subjekt údajů má právo na doplnění nebo opravu nepřesných údajů.

4.4. Pokud zpracovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat.

4.5. Subjekt údajů se může s uplatněním svých práv obrátit na zákaznickou podporu e-shopu na adrese support@court.ee.

4.6. Subjekt údajů může za účelem ochrany svých práv podat stížnost u Inspektorátu ochrany osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto podmínky ochrany údajů byly zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákon o ochraně osobních údajů Estonské republiky a právní předpisy Estonské republiky a Evropské unie.

5.2. Zpracovatel údajů má právo částečně nebo úplně změnit podmínky ochrany údajů tím, že změny oznámí subjektům údajů na webu Court.ee přes .