1. Általános rendelkezések

1.1. Ez az adatvédelmi szabályzat szabályozza a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és tárolására vonatkozó elveket. A személyes adatokat a felelős személyesadat-feldolgozó, a Mõnusad Elamused OÜ gyűjti, dolgozza fel és tárolja.

1.2. Az adatvédelmi szabályzat értelmében érintett az az ügyfél vagy más természetes személy, akinek személyes adatait az adatfeldolgozó kezeli.

1.3. Az adatvédelmi szabályzat értelmében vásárló az, aki árut vagy szolgáltatást vásárol az adatfeldolgozó weboldaláról.

1.4. Az adatfeldolgozó betartja a jogszabályokban rögzített adatkezelési elveket, többek között az adatfeldolgozó a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és biztonságosan kezeli. Az adatfeldolgozó meg tudja erősíteni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történt.

2. Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása

2.1. Az adatfeldolgozó által gyűjtött, feldolgozott és tárolt személyes adatokat elektronikusan, elsősorban a weboldalon és e-mailen keresztül gyűjti. 

2.2. Az érintett személyes adatainak megosztásával jogot ad az adatfeldolgozónak arra, hogy az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra olyan személyes adatokat gyűjtsön, rendszerezzen, felhasználjon és kezeljen, amelyeket az érintett áruvásárláskor vagy közvetve megoszt az adatfeldolgozóval, ill. szolgáltatások a weboldalon.

2.3. Az érintett felelős azért, hogy az általa megadott adatok pontosak, helyesek és teljesek legyenek. A tudatos hamis adatok megadása az Adatvédelmi szabályzat megsértésének minősül. Az érintett köteles haladéktalanul értesíteni az adatfeldolgozót a megadott adatokban bekövetkezett változásokról.

2.4. Az adatfeldolgozó nem vállal felelősséget az érintettet vagy harmadik személyt ért kárért, amelyet az érintett valótlan adatszolgáltatás okoz.

3. Az ügyfelek személyes adatainak feldolgozása

3.1. Az adatfeldolgozó az érintett alábbi személyes adatait kezelheti:

3.1.1. Kereszt-és vezetéknév;

3.1.2. Telefonszám;

3.1.3. Email cím;

3.1.4. Szállítási cím;

3.1.6. Folyószámla száma;

3.1.7. Fizetési kártya adatai;

3.2. A fentieken túlmenően az adatfeldolgozó jogosult az ügyfélről nyilvános nyilvántartásokban elérhető adatokat gyűjteni.

3.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Személyes adatok védelméről szóló általános rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b), c) és f) pontja:

a) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;

b) a személyes adatok kezelése az érintett részvételével kötött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző, az érintett kérelmének megfelelő intézkedések megtételéhez szükséges;

c) a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges;

f) a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke esetén szükséges, kivéve, ha ezt az érdeket felülmúlja az érintett érdekei vagy azok az alapvető jogok és szabadságok, amelyek érdekében a személyes adatokat védeni kell , különösen, ha az érintett gyermek.

3.4. A személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának megfelelően:

3.4.1. A feldolgozás célja – biztonság és biztonság
A személyes adatok tárolásának maximális időtartama - a jogszabályban meghatározott határidők szerint

3.4.2. A feldolgozás célja - megrendelés feldolgozása
A személyes adatok tárolásának maximális időtartama - a jogszabályban meghatározott határidők szerint.

3.4.3. Az adatkezelés célja – az e-shop szolgáltatások működésének biztosítása
A személyes adatok tárolásának maximális időtartama – 1 év.

3.4.4. A feldolgozás célja - ügyfélkezelés
A személyes adatok tárolásának maximális időtartama – 1 év.

3.4.5. A feldolgozás célja – pénzügyi tevékenység, könyvelés
A személyes adatok tárolásának maximális időtartama - a jogszabályban meghatározott határidők szerint

3.4.6. A feldolgozás célja - marketing
A személyes adatok tárolásának maximális időtartama – 2 év.

3.5. Az adatfeldolgozó jogosult az ügyfelek személyes adatait megosztani harmadik személyekkel, így az arra jogosult adatfeldolgozókkal, könyvelőkkel, szállítási és futárcégekkel, továbbítási szolgáltatásokat nyújtó társaságokkal Az adatfeldolgozó a személyes adatok felelős feldolgozója. Az adatfeldolgozó a fizetéshez szükséges személyes adatokat továbbítja a felhatalmazott adatfeldolgozó Maksekeskus AS részére.

3.6. Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatainak feldolgozása és tárolása során olyan szervezési és technikai intézkedéseket hajt végre, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, módosítás, nyilvánosságra hozatal és minden egyéb jogellenes kezelés ellen.

3.7. Az adatfeldolgozó az érintettek adatait az adatkezelés céljától függően, de legfeljebb 2 évig tárolja.

4. Az érintett jogai

4.1. Az érintettnek joga van személyes adataihoz hozzáférni, és azokhoz betekinteni.

4.2. Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről.

4.3. Az érintett jogosult a pontatlan adatok kiegészítésére vagy helyesbítésére.

4.4. Ha az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulása alapján dolgozza fel, az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

4.5. Az érintett jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet az e-shop ügyfélszolgálatával a support@court.ee címen.

4.6. Az érintett jogainak védelme érdekében panasszal élhet az Adatvédelmi Felügyelőségnél.

5. Záró rendelkezések

5.1. Jelen adatvédelmi feltételek a természetes személyek személyes adatok kezelése során történő védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a hatályon kívül helyezésről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban készültek. a 95/46 / EK / EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet), az Észt Köztársaság személyes adatok védelmére vonatkozó törvényei, valamint az Észt Köztársaság és az Európai Unió jogszabályai.

5.2. Az adatfeldolgozó jogosult az adatvédelmi feltételeket részben vagy egészben megváltoztatni úgy, hogy a változásokról az érintetteket a Court.ee weboldalon értesíti. keresztül.