1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú zásady týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje, spracúva a uchováva zodpovedný spracovateľ osobných údajov Mõnusad Elamused OÜ.

1.2. Dotknutou osobou v zmysle zásad ochrany osobných údajov je zákazník alebo iná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva spracovateľ údajov.

1.3. Zákazníkom v zmysle Zásad ochrany osobných údajov je každý, kto nakupuje tovar alebo služby na webovej stránke spracovateľa údajov.

1.4. Spracovateľ dodržiava zásady spracúvania údajov stanovené v právnych predpisoch, okrem iného spracúva osobné údaje zákonne, spravodlivo a bezpečne. Spracovateľ údajov môže potvrdiť, že osobné údaje boli spracované v súlade s ustanoveniami právnych predpisov.

2. Zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie osobných údajov

2.1. Osobné údaje, ktoré spracovateľ údajov zhromažďuje, spracúva a uchováva, sa zhromažďujú elektronicky, najmä prostredníctvom webovej stránky a e-mailu. 

2.2. Dotknutá osoba zdieľaním svojich osobných údajov dáva spracovateľovi právo zhromažďovať, organizovať, používať a spravovať osobné údaje na účely definované v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré dotknutá osoba priamo alebo nepriamo zdieľa so spracovateľom údajov pri nákupe tovaru resp. služby na webovej stránke.

2.3. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že ním poskytnuté údaje sú presné, správne a úplné. Vedomé poskytnutie nepravdivých údajov sa považuje za porušenie Zásad ochrany osobných údajov. Dotknutá osoba je povinná zmeny v poskytnutých údajoch bezodkladne oznámiť spracovateľovi údajov.

2.4. Spracovateľ údajov nezodpovedá za škodu dotknutej osobe alebo tretím osobám spôsobenú poskytnutím nepravdivých údajov dotknutou osobou.

3. Spracúvanie osobných údajov zákazníkov

3.1. Spracovateľ môže spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby:

3.1.1. Meno a priezvisko;

3.1.2. Telefónne číslo;

3.1.3. Emailová adresa;

3.1.4. Adresa dodania;

3.1.6. Číslo bežného účtu;

3.1.7. údaje o platobnej karte;

3.2. Okrem vyššie uvedeného má spracovateľ údajov právo zhromažďovať údaje o zákazníkovi, ktoré sú dostupné vo verejných registroch.

3.3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a), b), c) a f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov:

a) dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov;

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej za účasti dotknutej osoby alebo na prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy v súlade so žiadosťou dotknutej osoby;

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v prípade oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ nad týmto záujmom neprevažujú záujmy dotknutej osoby alebo základné práva a slobody, pre ktoré musia byť osobné údaje chránené , najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

3.4. Spracúvanie osobných údajov podľa účelu spracúvania:

3.4.1. Účel spracovania – bezpečnosť a ochrana
Maximálna doba uchovávania osobných údajov – podľa lehôt uvedených v zákone

3.4.2. Účel spracovania - spracovanie objednávky
Maximálna doba uchovávania osobných údajov – podľa lehôt uvedených v zákone.

3.4.3. Účel spracovania – zabezpečenie fungovania služieb e-shopu
Maximálna doba uchovávania osobných údajov – 1 rok.

3.4.4. Účel spracovania – správa zákazníkov
Maximálna doba uchovávania osobných údajov – 1 rok.

3.4.5. Účel spracovania – finančná činnosť, účtovníctvo
Maximálna doba uchovávania osobných údajov – podľa lehôt uvedených v zákone

3.4.6. Účel spracovania – marketing
Maximálna doba uchovávania osobných údajov – 2 roky.

3.5. Spracovateľ údajov má právo zdieľať osobné údaje zákazníkov s tretími stranami, ako sú oprávnení spracovatelia údajov, účtovníci, prepravné a kuriérske spoločnosti, spoločnosti poskytujúce prenosové služby Spracovateľ údajov je zodpovedným spracovateľom osobných údajov. Spracovateľ odovzdáva osobné údaje potrebné na realizáciu platieb oprávnenému spracovateľovi Maksekeskus AS.

3.6. Spracovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov dotknutej osoby vykonáva organizačné a technické opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, úpravou, sprístupnením a iným nezákonným spracúvaním.

3.7. Spracovateľ uchováva údaje dotknutých osôb v závislosti od účelu spracovania, nie však dlhšie ako 2 roky.

4. Práva dotknutej osoby

4.1. Dotknutá osoba má právo získať prístup k svojim osobným údajom a nahliadnuť do nich.

4.2. Dotknutá osoba má právo získať informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

4.3. Dotknutá osoba má právo na doplnenie alebo opravu nepresných údajov.

4.4. Ak spracovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať.

4.5. Dotknutá osoba môže pre uplatnenie svojich práv kontaktovať zákaznícku podporu e-shopu na adrese support@court.ee.

4.6. Dotknutá osoba môže na ochranu svojich práv podať sťažnosť na Inšpektorát ochrany osobných údajov.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto podmienky ochrany údajov sú pripravené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), o ochrane osobných údajov Estónskej republiky a legislatívy Estónskej republiky a Európskej únie.

5.2. Spracovateľ údajov má právo čiastočne alebo úplne zmeniť podmienky ochrany údajov tak, že zmeny oznámi dotknutým osobám na webovej stránke Court.ee cez .